Untitled Document

FAR­ZET E TE­JE­MU­MIT


Far­zet e te­je­mu­mit ja­në tri:
1- Ta bësh ni­jet. 
2- Ta pre­kësh me pël­lëm­bë dhe­un e pas­tër dhe të te­rur ose ndon­jë ob­jekt prej dheu, t’i shkun­dësh dhe me to të fër­kosh fytyrën, një he­rë. 
3- Për­së­ri të pre­kësh dhe­un me pël­lëm­bë dhe me do­rën e maj­të ta fër­kosh të djath­tën de­ri mbi bërryl, e me të djath­tën të fër­kosh të maj­tën de­ri mbi bërryl, një he­rë. 
Ka ed­he nga ata që tho­në se te­je­mu­mi ka dy far­ze. Far­zin e dytë dhe të tre­të i kon­si­de­roj­në si një farz. Të dy va­ri­an­tet ja­në të drej­ta. 
Sun­ne­tet e te­je­mu­mit
1- Të fil­losh me Bes­me­le. 
2- Të vësh në dhé pël­lëm­bët e du­ar­ve. 
3- Pël­lëm­bët t’i shkosh pa­ra e pra­pa mbi dhé. 
4- Në­se ka dhé në pël­lëm­bë, t’i shkun­dësh de­ri­sa të mos mbe­tet më. 
5- Kur t’i vësh du­art mbi dhé, t’i ha­pësh gish­tat. 
6- Së pa­ri të fër­kosh (t’i ja­pish mes-h) fytyrën, pas­taj do­rën e djath­të, pas­taj do­rën e maj­të. 
7- Ta bësh me të njëj­tën shpej­të­si, si kur merr ab­dest. 
8- Të mos mbe­tet vend i pa­fër­ku­ar (pa mes-h) në fytyrë dhe në kra­hë. 
9- Pa­ra te­je­mu­mit, të kër­kosh ujë në ven­din ku ke men­du­ar se mund të gjen­det. 
10- Du­ke i lës­hu­ar në dhé du­art, t’i pes­hosh si­për. 
11- Du­art t’i fër­kosh ash­tu siç ësh­të tre­gu­ar lart. 
12- Të fër­kosh ven­din në mes gish­ta­ve dhe du­ke e bë­rë kë­të, ta lë­vi­zësh una­zën.