Untitled Document

ISLAMI ESHTE CIVILIZIM


Allahu teala me emrin e Tij Rrahman krijon gjërat e mira, ndërsa me emrin Kahhar gjërat e këqija. Në këtë botë gjërat e këqija dhe të dëmshme janë përzier me gjërat e mira dhe të dobishme. Allahu teala me mëshirën e Tij ka krijuar tek njerëzit një forcë për ta dalluar të mirën nga e keqja. Kjo forcë quhet “mendje”. Meqë as mendja nuk mund ta kryejë plotësisht këtë detyrë Allahu teala duke i ardhur keq për njerëzit e bëri vetë këtë ndarje. Duke i ndarë të mirat nga të këqija ua tregoi këto nerëzve me anë të pejgamberëve, pastaj i urdhëroi njerëzit që të bëjnë punët e mira dhe ua ndaloi atyre të kryejnë punët e këqija. Këto urdhëra dhe ndalesa të Allahut teala quhen Fe.
Shkrimet e gabuara të filozofit Grek Sokrati dhe të tjerëve si puna e tij u përzien me fenë e vërtetë të Isait dhe Musait alejhisselam. Këto fe dolën nga të qenët fe të Allahu dhe u bënë fe të atyre njerëzve që bëjnë shirk, kështu u benë të dëmshme. Edhe n. q. s disa mendime të gabuara të njerëzve si puna e Abdullah bin Sebe u munduan të përzihen me Islamin, dijetarë e Ehl-i synnetit e penguan këtë gjë. Njerëzit që jetonin në vende ku kishte as-habë dhe dije- tarë të fesë arrinin ti dallonin shumë mirë të mirat nga të këqijat, kjo gjë i ndihmoi ata të jetonin një jetë të rehatshme. Këta ndërtuan civilizimin Islam në epokën e mesme. Muslimanët e besimit Ehl-i synnet u ndanë në katër methhebe për sa i përket mënyrës së kryerjes së ibadeteve.
Një njeri i cili i beson vetëm Muhammedit alejhisselam dhe nuk i beson pejgamberët e tjerë nuk i ka besuar as këtij. Sepse që ti besosh Muhammedit alejhisselam duhet që ti besosh të gjithë pejgamberëve të tjerë. Islami është civilizim. Civilizim nuk është të prodhosh avionë ose mjete të tjera elektronike, por mospërdorimi i tyre kundër njerëzimit, përdorimi i tyre vetëm në dobi të njerëzve. Edhe në Europë edhe në Amerike disa shkencëtarë duke u larguar nga fetë e tyre u bënë të suksesshëm. Disa njerëz të marrë të cilët mbajnë emrim muslimanë duke u larguar nga Islami bëhen të pasukses- shëm. Arsyeja e kësaj duhet të kuptohet mirë.                Se­adet-i Ebe­diy­ye 1248