Untitled Document

DUAJA E BUKES

Të thuash "Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim" kur fillon të hash dhe "Elhamdulil-lah" në përfundim është synet.
Nëpër hadithe sherif thuhet:
"Kush lexon duanë 'Elhamdulil-lahil-ledhi et'amena hazet-ta'ame ue rezekana min gajri haulin min-na ue la ku-ueh.' pas ngrënies, i falen gjynahet."
"Kush lexon duanë 'Elhamdulil-lahil-ledhi et'ameni ue eshbe'ani ue sakani ue erruani.' pasi ka ngrënë ose ka pirë ngelet pa gjynahe njësoj si në ditën që ka lindur nga nëna.
Edhe duaja (Elhamdulil-lahil-ledhi eshbe'ana ue erruana min-gajri-haulin min-na ue la ku-ueh. Allahumme at'im-hum kema at'amuna!) është më shumë vlerë.
Pas ngrënies është më e përshtatshme të këndohet kjo dua e cila i përmbledh të tre duatë e mësiperme brënda saj:
"Elhamdulil-lahil-ledhi eshbe'ana ue erruana min-gajri-haulin min-na ue la ku-ueh. Allahumme at'im-hum kema at'amuna. Allahummerrzukna kalben takijjen, minesh-shirki berijjen la kafiren ue shekijjen uelhamdulil-lahi rabbil'alemin."