Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 03 Mars 1435    Nëntor: 129
9 REXHEP 1440

16
MARS
2019
E Shtunë

KOHET E AGJERIMIT
Dita 75. e vitit, Ditët e Mbetura : 290
Muaji 3., 31 Ditë, Java 11.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Ai që ditën e Premte lahet dhe shkon herët në xhami fiton sevap sikur të ketë dhënë një deve sadaka. Hadithi sherif

http://www.hakikatkitabevi.net