Untitled Document

DUAJA

 
Duaja është arma e besimtarit. Duhet të bëjmë gjithmonë dua. Ka shumë lloje të ndryshme duash. Më me vlerë janë ato që përmenden në hadithe sherife. Të thuash kush bën këtë dua shpëton nga varfëria, n.q.s ajo dua pranohet do të thotë që atij personi që e bën i hapet një mundësi për të punuar ose i vjen rrisku andej nga s’e pret. Edhe ai që bën dua për të shpëtuar nga sëmundja, gjen ilaçin që e shëron ose i vjen shërimi nga diçka e papritur. Të punosh nuk ta shton rriskun. Ai që e jep rriskun është Allahu teala. Puna është vetëm arsyeja. Të shtrëngohesh fort pas arsyeve është synnet. Për të shpëtuar nga nevojat, për të arritur rriskun dhe të mirat duhet të kapemi pas arsyeve. Në hadithe sherife thuhet:
(Ai që do të ketë jetën e gjatë dhe rriskun e madh të kujdeset për të afërmit dhe t’i vizitojë ata!)
(Gjumi i mëngjesit është pëngesë për rriskun)
(Kush ia shpreh nevojat e tij njerëzve nuk gjen zgjidhje. Kush kërkon nga Allahu teala shpëton nga hallet.)
(Ai që e bën kapital frikën ndaj Allahut e arrin rriskun pa nevojën e tregtisë dhe kapitalit. Në nje ajet thuhet: “Kush i frikësohet Allahut, Allahu hap një derë shpëtimi për të dhe ia dërgon rriskun aty ku nuk e pret.”)
(Kush e arrin rriskun të falenderojë shumë! N.q.s i pakësohet rrisku të bëjë istigfar!)
[Falenderimi është të thuash “Elhamdulil-lah” istigfar është të thuash “Estagfirull-llah” të bësh istigfar do të thotë të bësh punë të mira të cilat bëhen shkak për faljen e gjynaheve.]
(Kush këndon suren “Ihlas” sa herë që futet në shtëpi, nuk e provon varfërinë)
(Kush ka një hall ose është në borxh po të thotë 1000 herë “la haule ue la kuuete il-la bil-lahil alij-jil adhim.” Allahu teala ia lehtëson atë.)
(Kush thotë 100 herë në ditë “la haule ue la kuuete il-la bil-lah” nuk sheh varfëri.)
Që të plotësohen duatë, duhet të jesh i besimit Ehl-i synnet, t’i kryesh porositë e Allahut dhe të largohesh nga ato gjëra që Ai i ka ndaluar.