Untitled Document

SOHBET............ MEKTÛBÂT VE İMÂM-I RABBÂNÎ

Ârif­le­rin ışı­ğı, velî­le­rin ön­de­ri, İs­lâ­mın bek­çi­si ve Müs­lü­man­la­rın baş tâcı, İmâm-ı Rab­bâ­nî Mü­ced­dîd-i Elf-i Sâ­nî Ah­med-i Fa­rû­kî Ser­hen­dî haz­ret­le­ri, hic­rî 971’de (m.1563) Hin­dis­tan’da Ser­hend şeh­rin­de do­ğup, 1034’de (m.1624) yi­ne ora­da ve­fât et­ti.
De­rin âlim, bü­yük velî ve müc­te­hid idi. Sil­si­le-i aliy­ye­nin yir­mi­üçün­cü hal­ka­sı­dır. Nak­şi­ben­diy­ye, Ka­di­riy­ye, Çeş­tiy­ye, Küb­re­viy­ye, Süh­re­ver­diy­ye ta­ri­kat­la­rın­da mür­şid-i kâ­mil idi.
Re­sû­lul­lah sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­lem bu­yur­du ki:
“Üm­me­tim­den, Sı­la is­min­de bi­ri ge­le­cek­tir. Onun şe­fa­ati ile Cen­ne­te çok kim­se­ler gi­re­cek­tir.” [Suyutî]
Bu ha­dîs-i şe­rîf­te­ki Sı­la is­mi­nin, İmâm-ı Rab­bâ­nî haz­ret­le­ri­ne lâ­yık ol­du­ğu­nu, yüz­ler­ce âlim söz­bir­li­ği ile bil­dir­miş­ler­dir. Sı­la is­mi­ni, on­dan ev­vel kim­se al­ma­mış­tır. 17 ya­şın­da, za­hi­rî ve bâ­tı­nî ilim­le­rin üs­ta­dı ol­du. Yük­sek de­re­ce­le­ri, eş­siz ma­kam­la­rı, kerâmet­le­ri ve her ba­kım­dan üs­tün­lük­le­ri an­la­tı­la­cak gi­bi de­ğil­dir.
Al­la­hü te­âlâ­nın sev­gi­li­si, ikin­ci bi­n yı­lın mü­ced­dî­di ve nur­lan­dı­rı­cı­sı, Ce­nâb-ı Hak­ka yak­la­şan­la­rın kalb­le­ri­nin kıb­le­si, âlim­le­rin göz be­be­ği ve velî­le­rin baş tâ­cı idi.
 Ke­lâm, fı­kıh ve ta­sav­vu­fun ma­ri­fet­le­ri­ni açık­la­yan ve as­lı fâ­ri­sî olan Mek­tû­bât ki­ta­bı uç­suz bir der­yâ­dır. Üç cilt olup, 536 mek­tû­bu­nun top­lan­ma­sın­dan mey­da­na gel­miş­tir. İmâm-ı Rab­bâ­nî haz­ret­le­ri bu ese­rin­de, in­sa­noğ­lu­nun ruhî has­ta­lık­la­rı­nın teda­vi yol­la­rı­nı gös­ter­miş, İs­lâm di­ni­ne na­sıl ina­nı­la­ca­ğı, ibâ­det­le­rin ehem­miy­e­ti, ev­li­yâ­lık, Re­sû­lul­la­hın gü­zel ah­lâ­kı, İs­lâ­mi­yet, ta­rî­kat ve ha­ki­ka­tin ay­rı ay­rı şey­ler ol­ma­dık­la­rı ga­yet açık bir şe­kil­de izah edil­miş­tir. Türk­çe ba­sı­lan Mek­tû­bât ki­ta­bı, fârisî bi­rin­ci cil­di­nin ter­cü­me­si­dir. Bu ki­tap 512 say­fa olup, 313 mek­tup var­dır.
Sey­yid Ab­dül­ha­kîm-i Arvasî haz­ret­le­ri bu­yur­du­ ki:
“Al­la­hın ki­ta­bın­dan ve Re­sû­lul­la­hın ha­dîs­le­rin­den son­ra, İs­lâm ki­tap­la­rı­nın en üs­tü­nü, en fay­da­lı­sı, Mek­tû­bât ki­ta­bı­dır.”
Ad­res: Ha­ki­kat Ki­ta­be­vi, Darüşşefeka Cad. No: 53/A P. K. 35   34083
   Fa­tih-İS­TAN­BUL Tel: (0 212) 532 58 43 Faks: (0 212) 523 36 93
İn­ter­net: http://www.ha­ki­kat­ki­ta­be­vi.net E-mail: bilgi@hakikatkitabevi.com