Untitled Document

NAMAZI I XHENAZES (1)


Namazi i xhenazes është farzi kifajë, për të gjithë ato meshkujt që mësojnë se ka vdekur një besimtar, qoftë ai mashkull a femër. Namazi i xhenazes është adhurimi për Allahun dhe lutje për personin e vdekur. Ai që nuk e konsideron të rëndësishëm, rrezikon besimin.
Kushtet e namazit të xhenazes
1. I vdekuri duhet të jetë musliman.
2. Duhet të lahet. Atij që është varrosur pa e larë, nëse nuk është mbuluar me dhé, nxirret, lahet dhe pastaj i falet namazi.
Vendi ku gjenden xhenazeja dhe imami, duhet të jetë i pastërt.
3. Gjysma e trupit të xhenazes (gjysma e trupit) me ose pa kokë duhet të jetë para imamit.
4. Xhenazja në tokë ose afër tokës duhet të jetë e mbajtur në duar ose e vendosur në gur. Koka e xhenazës vjen në anën e djathtë të imamit, këmbët në anën e majtë. Ta vendosësh mbrapsht është gjynah.
5. Xhenazja duhet të përgatitet në prani të imamit.
6. Vendet e turpshme (auret) të xhenazes dhe të imamit duhet të jenë të mbuluara.
FARZET E NAMAZIT TE XHENAZES
1. Të marrësh katër herë tekbir
2. Të falesh në këmbë.
Sunnetet e namazit të xhenazes
1. Të këndosh Subhaneken.
2. Të këndosh salavat.
3. Të këndosh duatë, të cilat mund të jenë si ato që këndohen në namaz kur rrimë ulur në ndenje.
Namazi i xhenazes nuk falet brenda në xhami.
Namazi i xhenazes duhet t'i falet secilit musliman e muslimane, të madhit dhe të voglit, përveç fëmijës që lind i vdekur. Kurse fëmijës që vdes pasi të ketë lindur i gjallë, i vihet emri, lahet, vishet me qefin dhe i falet namazi.                                 (Vijon)