Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 31 Dhjetor 1435    Nëntor: 67
18 XHEMAZIJEL EVVEL 1441

13
JANAR
2020
E Hënë

Dita 13. e vitit, Ditët e Mbetura : 353
Muaji 1., 31 Ditë, Java 03.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Gjë­ja që pes­hon më shu­më nga gjë­rat që vi­hen në pes­ho­re në di­tën e Ki­ja­me­tit ësh­të edu­ka­ta e mi­rë. Hadithi sherif