Untitled Document

KUR'ANI KERIM


Kur'ani kerim është fjala e Allahut teala. Ai që ka rreshtuar dhe ka sjellë fjalët pranë njëra-tjetrës është Allahu teala. Fjalët janë renditur sipas dëshirës së Allahut teala dhe kanë marrë formën e ajeteve.  Xhebraili alejhis-selam e ka lexuar Kur'anin kerim me këto germa dhe fjalë. Pejgamberi “sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem”  e ka mësuar përmendësh duke e dëgjuar dhe ia ka lexuar menjëherë es-habëve. Allahu teala e ka zbritur Kur'ani kerimin me shkrimin dhe fjalorin e Kurejshëve. Këto shkronja janë mahluk (të krijuara). Përmbledhja e këtyre shkronjave dhe fjalëve të cilat transportojnë mesazhe hyjnore quhen Kur'an.
Zbritja e Kur'anit kerim ka zgjatur 23 vjet me rradhë. Ndërsa Teurati, Ungjilli dhe të gjithë librat e tjerë hyjnorë kanë zbritur komplet në të njëtën kohë. Të gjitha i ngjasonin fjaleve të njeriut dhe nuk kishte mrekulli në ato fjalë. Për këtë arsye u prishën dhe u ndryshuan për një kohë të shkurtër. Ndërsa Kur'ani kerim është mrekullia më e madhe e pejgamberit tonë, Muhammedit “sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem” dhe nuk i përngjet fare fjalëve të njeriut.
Xhebraili alejhis-selam zbriste çdo vit dhe i lexonte të gjithë pjesët e Kur'anit sipas rradhëve që kishte në Leuh-il-mahfuz. Pejgamberi “sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem” e dëgjonte dhe e përsëriste. Në vitin që do ndahej nga kjo botë, Xhebraili zbriti dhe e lexuan dy herë komplet Kur'anin. Muhammedi “sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem” dhe pjesa më e madhe e es-habëve e kishin mësuar përmendësh Kur'anin Kerim. Atë vit që vdiq Resulullahu, Ebu Bekri i mblodhi të gjithë ata që e dinin përmendësh Kur'anin Kerim dhe duke mbledhur të gjithë pjesët e shkruara urdhëroi një ekip që ta shkruanin të gjithë Kur'ani Kerimin në letër. Kështu u shkruajt libri që quhet Mus-haf. 33.000 es-habë e vërtetuan se çdo germë e këtij Mus-hafi është në vendin e duhur. Hazreti Osmani shkroi edhe 6 Mus-hafë të tjerë dhe i dërgoi në Bahrejn, Damask, Egjipt, Bagdad, Jemen, Mekke dhe Medine. Të gjithë mus-Hafët që gjenden sot në qarkullim janë shkruar sipas këtyre 7 mus-hafëve dhe nuk ka asnjë prejse ndryshim midis tyre.