Untitled Document

ARSYET E KRIJIMIT (2)


Ajo punë nuk mund të realizohet vetëm me dëshirën e njeriut. Vetëm nëse dëshiron edhe Allahu i Madhëruar. Por nëse personi nuk e dëshiron, nuk do ta kryejë atë punë dhe nëse Allahu dëshiron dhe do që ai ta realizojë atë punë, ajo bëhet. Ajo punë nuk mund të realizohet vetëm me dëshirën e njeriut. Dëshirat e dobishme e të mira të robëve të vet, të cilët i do dhe për të cilët ka mëshirë, Ai do dhe i krijon ato dëshira. Dëshirat e tyre të këqija e të dëmshme Ai nuk i pëlqen dhe nuk i krijon. Nga këta njerëz dalin punë të dobishme. Allahu teala punët fakultative dhe të vullnetshme ka dashur që të jenë kështu për jetë. 

NAMAZI I XHUMASE
Allahut teala e ka veçuar ditën e premte me madhërinë e Tij. Ai ka madhëruar muslimanët qënë kohën e drekes(të ylesë) të kësaj dite të falin namazin e xhumasë.
Allahu teala, në ajetet  9 e 10 të sures El-Xhum'a urdhëron:
"O ju që besuat, kur thirret ezani  për namaz ditën e xhuma, shpejtoni për të dëgjuar hytben dhe për të falur namazin e xhumasë dhe lini shitblerjen. Kjo është shumë e dobishme për ju nëse e dini. E kur të kryhet namazi, atëherë shpërndahuni në tokë për t'i kryer punët tuaja të jetës dhe kërkoni begatinë e Allahut, por edhe ta përmendni shpesh Allahun, ashtu që të gjeni shpëtim.
"Pas namazit, ai që do, shkon dhe kryen punën, ai që do rri në xhami dhe fal namaz, këndon Kur'an dhe bën dua. Kur të fillojë koha e namazit të xhumasë, shitblerja është gjynah.