Untitled Document

PERDORIMI I MISVAKUT


Të përdorësh misvak kur merr abdest, është sunneti muekkede. Në një hadith të Muhammedit (salall-llahu alejhi ve selem), është thënë “Namazi i falur duke përdorur misvakun, është shtatëdhjetë shkallë më i ngritur se namazi i falur pa misvak”.
Në librin “Siraxhu-l-Vehhaxh” është njoftuar se përdorimi i misvakut ka pesëmbëdhjetë dobi.
1- Në çastin e vdekjes bëhet shkak për të përmendur Kelime-i shehadetin (fjalinë e dëshmisë).
2- E forcon mishin e dhëmbëve.
3- E tretë pështymën.
4- Ndërpret vrerin dhe ndihmon në trejtjen e ushqimeve.
5- Heq dhembjen e gojës.
6- Heq erën e gojës.
7- Allahu është i kënaqur me përdorimin e tij.
8- I forcon venat kryesore.
9- Dëshprohet shejtani.
10- I shkëlqen sytë.
11- Shtohen të mirat e begatitë.
12- Bëhesh person që punon sipas sunnetit.
13- Goja bëhet e pastër.
14- Bëhet person që flet qartë e bukur.
15- Sevapet e dy rekateve namazi të falur me përdorimin e misvakut janë më shumë se sevapet e shtatëdhjetë rekateve namazi të falur pa misvak.
Misvaku është degë e drurit erak që rritet në Arabi. Nga këndi i drejtë qërohet lëkura gati dy centimetra dhe kështu disa orë mbahet në ujë. Pasi të shtypet, hapet si furçë. Nëse nuk gjendet druri erak, ai bëhet nga dega e ullirit ose pishës.