Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 17 Mars 1436    Nëntor: 144
6 SHABAN 1441

30
MARS
2020
E Hënë

Dita 90. e vitit, Ditët e Mbetura : 276
Muaji 3., 31 Ditë, Java 14.
-

Di­tu­ria ësh­të si ush­qi­mi. Gjith­mo­në ke­mi ne­vo­jë për të. Të mi­rat e saj i shër­bej­në të gjit­hë­ve. Ab­du­lu­ehab Mut­te­ki (Rrahmetullahi alejh)