Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 11 Maj 1436    Hızır: 19
1 SHEVVAL 1441

24
MAJ
2020
E Djelë

Dita 145. e vitit, Ditët e Mbetura : 221
Muaji 5., 31 Ditë, Java 21.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Bë­ni du­rim de­ri sa të shko­ni tek Kri­ju­esi, sep­se çdo ko­hë që vjen ësh­të më e ke­qe se ko­ha që ka ka­lu­ar. Hadithi sherif


SOT ESHTE DITA E PARE E BAJRAMIT TE MADH