Untitled Document

GJYNAHET E MEDHA (4)


62. Të veshësh mëndafsh (për mashkullin). 
63. Të insistosh në injorancë. (Të mos e mësosh i'tikadin e Ehli sunnetit, farzet, haramet e tij dhe çdo dituri që nevojitet). 
64. Të betohesh duke përmendur diçka tjetër nga emrat që ka kumtuar Allahu dhe Islami. 
65. T'i shmangesh diturisë. 
66. Të mos kuptosh se injoranca është shkatërrim. 
67. Të insistosh që të bësh vazhdimsht gjynahe të vogla. 
68. Të qeshësh me të madhe pa qenë i detyruar. 
69. Të shëtisësh i papastër (xhunup), aq sa të të kalojë një kohë namazi. 
70. T'i afrohesh gruas kur është me menstruacion dhe lehonë. 
71. Të bësh muzikë të këndosh këng të pamoralshme. 
72. Të bësh vetëvrasje. 
Ashtu siç është haram të dalin rrugëve gratë, vajzat me kokë, flokë, supe, e këmbë të pambuluara, po ashtu është e ndaluar të dalin me rroba të holla të tejdukshme), të lyera e të parfumosura me erëra të këndshme për të tërhequr vëmendjen. 
Të shikosh me ëndje rrobat e brendshme të gruas së huaj është haram. Të vizatosh ose të bësh fotografi që janë nxitëse lakmimi harami, është e ndaluar. 
Të shpenzosh më tepër ujë sesa nevojitet në abdest e në gusul, është shpenzim i panevojshëm dhe është haram.