Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 20 Nëntor 1436    Nëntor: 26
18 REBIUL AHIR 1442

3
DHJETOR
2020
E Enjte

Dita 338. e vitit, Ditët e Mbetura : 28
Muaji 12., 31 Ditë, Java 49.
-

Al­la­hu ia ndrit fytyrën atij i ci­li dëg­jon një ha­dith, e më­son atë dhë më pas ia tre­gon di­kujt tje­tër po ash­tu siç e ka dëg­ju­ar. Hadithi sherif