Untitled Document

NUK DUHET TE MASHTROHEMI NGA ARMIQTE E FESE (1)


Musliman është ai i cili dëshmon dhe beson se është i tillë dhe i cili shihet duke falur namaz së bashku me xhematin. Por më pas nëse në një fjalë te tij, në një shkrim apo në një lëvizje (veprim) të tij konstatohet diçka që nuk përputhet me dituritë e besimit, dituri të cilat na i kanë bërë të njohur dijetarët e Ehli synnetit, atëherë ky gabim i tij është kufër dhe devijim nga rruga e drejtë dhe ky njeri duhet të korrigjohet. Thuhet se një njeri i tillë, mëkatar, duhet ti lutet Allahut të Madhëruar që t’i falë gabimin e bërë. Nëse ky musliman nuk korrigjohet, atëherë kuptohet se është i larguar rrugës së drejtë. Një njeri i cili nuk pendohet për mëkatet e bëra nuk shpëton nga shkatërimi. Dhe derisa ai nuk heq dorë nga gjërat që janë shkak për kufër e nuk i lutet Allahut teala për falje, ai nuk mund të konsiderohet musliman. Çdo musliman duhet që ti dijë gjërat që mund të bëhen shkak për kufër, në mënyrë që të ruhet e të mos konsiderohet si murted (i devijuar) dhe duhet që ti njohi ata njerëz që e bazojnë besimin e tyre vetëm në fjalë e jo në vepra. Duhet që ti njohim mirë ata dhe të ruhemi nga dëmet e tyre. 
Resulullahu alejhis-selam na ka bërë të njohur me kohë se nga Kur'ani i shejtë dhe nga hadithët do të nxirren kuptime të gabuara dhe në këtë mënyrë kanë për të dalë 72 grupe të prishura muslimanësh. Librat “Berika” dhe “Hadika” këtë hadith sherif e kanë marrë në shqyrtim dhe kanë bërë sqarime mbi të, duke u bazuar në librat e Buhari-ut dhe Muslim-it.                     (Vijon)