Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 23 Nëntor 1436    Nëntor: 29
21 REBIUL AHIR 1442

6
DHJETOR
2020
E Djelë

Dita 341. e vitit, Ditët e Mbetura : 25
Muaji 12., 31 Ditë, Java 49.
-

Kush kër­kon nga e mi­ra, nuk gjen keq. Kush kon­sul­to­het për­pa­ra se të mar­rë një ven­dim, nuk pen­do­het. Kush kur­sen, nuk bë­het ne­voj­tar. Hadithi sherif