Untitled Document

TE JAPESH FITRA


Për çdo musliman i cili ka mall aq sa i nevojitet dhe pasuri aq sa i takon të japë Zekatin, është vaxhib të japë fitra përpara Ramazanit, ose gjatë Ramazanit deri në namazin e Bajramit. Edhe ai që është mysafir, duhet të japë fitra.
Mall sa i nevojitet do të thotë; Sado që ta kenë vlerën, një shtëpi, ushqime sa ti mjaftojnë familjes për një muaj, tre palë rroba për çdo vit, mobiljet dhe mjetet që përdoren në shtëpi, mjetet që përdoren për t’i hipur, librat e zanatit dhe borxhet që duhet të paguajë. Mallrat që nuk janë për tregti, mallrat e tepërta, shtëpitë e dhëna me qera, mjetet e zbukurimit të shtëpisë, mjetet e zanatit dhe tregëtisë, qilimat që nuk janë të shtruar në shtëpi, mobiljet e tepërta që nuk përdoren në shtëpi, llogariten për të dhënë fitra dhe për të prerë kurban.
Si fitra mund të jepen; 1750 gr grure ose miell gruri, 3. 5 kg oriz, hurma ose rrush i thatë. Në vend të këtyre mund të jepet flori ose argjend me të njëjtën vlerë.

 

KERKUAR SH SHUME FALJE
Në librin Rijad-un-nasihin thuhet:
Teubeja dhe istigfari duhen bërë me zemër, me gojë dhe me organin që ka bërë gjynahun, në të njejtën kohë. Zemra duhet të bëhet pishman, goja duhet të bëjë shumë dua ndërsa organi duhet të largohet nga gjynahu. Në shumë ajete kerime thuhet; (Më përmendni shumë Mua) në suren Idha xhae thuhet; (Kërkoni falje nga Unë. Unë i  pranoj duatë tuaja dhe jua fal gjynahet.)
Duket që Allahu teala dëshiron që të kërkojmë shumë falje. Për këtë Muhammed Mahsum në vëllimin e tij të dytë, letra e 81’të thotë:
“Duke iu bindur këtij urdhëri pas çdo namazi them 70 herë istigfar. Istigfar është të thuash (Estagfirullah). Edhe ju duhet ta thoni shpesh këtë! Sa herë që ta thoni mendoni  që kuptimi i saj është (Më fal o Zot!). Atë që e thotë dhe ata që janë pranë tij i ruan nga hallet, mundimet dhe sëmundjet. Shumë njerëz e kanë lexuar këtë. Të gjithë ia kanë parë të mirat.