Untitled Document

BESIMI (AMENTU)

 
Kushtet e besimit janë gjashtë. Këto janë shpjeguar tek Amentubil-lahu. Resullull-llahu (salall-llahu alejhi ve selem), ka njoftuar se besim do të thotë të besosh në gjashtë gjërat e qarta. Për këtë arsye çdo musliman   duhet t’i mësojë fëmijës së tij, së pari përmendësh dhe më pas kuptimin, domethënien e tij të plotë:
Amentu bil-lahi ue Melaiketihi ue Kutubihi ue Resulihi uel-jeumil-ahiri ve bilkaderi, hajrihi ve sherr-rrihi min Allahi teala uel ba’thu ba’del-mevti hakkun. Eshhedu en la ilahe il-lall-llah ve eshhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. 
DHJETE GJERA NE FRYMEMARRJEN E
FUNDIT BEHEN SHKAKTARE TE SHKOSH PA BESIM
1. Të mos i mësosh urdhëresat dhe ndalesat e Allahut. 
2. Të mos e rregullosh besimin tënd sipas I'tikadit të Ehli sunnetit. 
3. Të jepesh pas mallit, gradës, famës në dynja. 
4. T'i bësh zullum, torturë dhe stërmundim vetes, njerëzve të tjerë, kafshëve. 
5. Të mos falenderosh Allahun dhe ata që bëhen shkaktarë të të vijnë të mirat. 
6. Të mos frikësohesh të jesh pa besim. 
7. Të mos falësh pesë kohët e namazit në kohën e duhur. 
8. Të marrësh e të japësh kamatën (me faide). 
9. T'i nënçmosh muslimanët që janë të lidhur në fenë e tyre. T'u thuash këtyre gjëra të prapambetura. 
10. Të flasësh, të shkruash dhe të bësh fjalë, shkrime e vizatime për prostitucionin.