Untitled Document

DUHET T’I DUAM AS-HABI KIRAMET

 
Kemi për detyrë që t'i përmendim emrat e të gjithë bashkëpuntorve të Resulullahut alejhis-selam të cilët kanë flijuar jetën dhe kanë harxhuar pasuritë e tyre për çështjen e Islamit, duke qenë gjithmonë pranë atij. Për këta njerëz të mëdhej muslimanë nuk duhet që të flasim asgjë të papëlqyeshme. Të përmendësh emrat e tyre pa respekt është devijim nga rruga e drejtë. Ai që e do Resulullahun duhet që t'i dojë edhe shokët e tij. Në një hadith sherif Pejgamberi alejhis-selam thotë se:
 “Ai që do shokët e mi, i do nga shkaku se më do mua. Ai që nuk i do ata, do të thotë se nuk më do as mua. Dhe natyrisht ai që i ofendon ata, d. m. th. se më ka ofenduar mua, dhe ai që më ofendon mua, ofendon edhe Allahun e Madhëruar.
Sigurisht ai që e ofendon Allahun me siguri do të mari dënimin e merituar”.
Në një hadith tjetër Pejgamberi i dashur thotë:
“Allahu i Madhëruar në dashtë t'i bëje një të mirë ndonjërit nga ummeti im, atëherë thellon në zemrën e tij, dashurinë ndaj shokëve të mi”. 
 
NJE LUT­JE PER LE­XU­ESIT TONE
Në fle­tët e kalendarit gjen­den ajete kuranore, përkthime të ha­dit­he­ve, emra të rëndësishëm dhe fotg­ra­fi, pran­daj Ju lu­të­mi që këto fle­të mos të hidhen në tokë.