Untitled Document

NATA DHE DITA E ASHURES (2)


3- Duhet gjindur në tubimet e dituris! Pejgamberi s.a.v. thotë:
“Në ditën e ashures, ai i cili gjinden për një kohë në tubimet e diturisë apo ku përmendet Allahu xh.sh, do të hyjë në Xhennet.”
4- Dhënja e sadakas(lëmoshës) është sunnet, ibadet. Në një hadithë thuhet:
“Në ditën e ashures, kush jep sadaka, po edhe sa një grimcë, do të fitojë sevap sa mali i Uhudit.”
Është bid’at, mëkat, nëse mendohet se përgaditja e ashures është ibadet. Nuk është mëkat nëse nuk mendohe si ibadet, përgaditja e ashures apo ndonjë ëmbëlsire tjetër.
5-Duhet munduar në dhënjen e selamit sa më shumë! Në hadith thuhet: “Në ditën e ashures, kush i jep selam dhjetë muslimanit, fiton sevape sikur t’ju kishte dhënë selam të gjithë muslimanëve.”
6- Duhet t’i përgëzojë fëmijët! I dërguari i Allahut thotë:
“Në ditën e ashures, kush e mban të gjërë furnizimin e familjes, tërë vitin furnizimi i tij do të jet i zgjëruar”
7- Duhet marrë gusl! Në hadith i dërguari i Allahut urdhëron:
“Ai që merr gusul në ditën e ashures, pastrohet nga mëkatet. Kush merr gusul dy herë, nuk do t’i dhemb syri.”
(Të gjitha këto sevape janë për muslimanin i cili falet dhe largohet nga haramet. Kush nuk vepron kështu, edhe në qoftëse në ditën e ashures një herë jo, por, njëmijë herë merrë gusul, mëkatet nuk i falen.)
Hazreti Hyseini, ra dëshmor me 10 muharrem. Rrënja dëshmor e këtij imami ishte një pikëllim i madhë, poashtu ka qenë pikëllim i madhë edhe rrënja shehid të hz. Omerit, Osmani, Aliut, Hamzës. Por, hz. Muhammedi s.a.v, kur kishte rrënë dëshmorë Hamza nuk ka mbajtur matem(zi), dhe nuk ka urdhëruar të mbahet matemi. Po të mos ishte e ndaluar matemi, para së gjithash, do të ishte mbajtur matemi për pejgamberin tonë të dashur Hz. Muhammedin a.s. I dërguari i Allahut urdhëron:
“Ai që mban matem(zi), nëse nuk pendohet para se të vdes, në ditën e këjametit do të dënohet me zjarr të ashpër”
“Janë dy gjëra të cilët zhargojnë(të qojnë) në kufr(pabesi). E para, sharrja në fisin e dikujt, dhe e dyta, mbajtja e matemit(ziut) për të vdekurin.”          (Vijon)