Untitled Document

NAMAZI DUHET TE FALET PATJETER


Hazreti Ebu Bekër Siddiku radi-allahu anh thotë se kur vijnë pesë kohët e namazit, meleqtë thonë: "Hej njerëz faluni! Fikeni zjarrin që është përgatitur për të djegur njerëzit. Fikeni duke falur namaz". Në një hadith Muhammedi alejhisselam ka thënë: "Ajo që e dallon muslimanin nga kafiri, është namazi". Pra, besimtari fal namaz, kafiri nuk fal. Ndërsa hipokritët nganjëherë falin, nganjëherë nuk falin. Munafikët do të mundohen më shumë në Xhehennem. Një nga komentatorët më të njohur të Kur'anit, Abdullah ibni Abbasi radi-allahu anh tregon se e ka dëgjuar Muhammedin alejhisselam duke thënë: "Ata që nuk falin namaz, ditën e Kiametit do ta gjejnë të hidhëruar Allahun e Madhëruar". 
Të gjitha hadithet rreth besimit njoftojnë se: "Ai që nuk fal një namaz me qëllim në kohën e duhur dhe nuk mërzitet e shqetësohet për faktin se nuk e fali namazin, bëhet kafir". Ose kur vdes shkon pa besim. Po me ata që as nuk e mendojnë namazin, ç'bëhet? Dijetarët e Ehli sunnetit njëzëri kanë njoftuar se ibadetet nuk janë pjesë nga besimi. Por, sa i përket namazit nuk kanë qenë të pajtuar njëzëri. 
Ata që nuk i bëjnë këto pesë gjëra, privohen nga pesë të tjera. Këto janë: 
1. Ai që nuk jep zeqatin e pasurisë, nuk mund t'ia shohë hajrin asaj. 
2. Kurse ai që nuk e jep një të dhjetën (Ushr), nuk i begatohet bereqeti. 
3. Në trupin e atij që nuk jep sadaka, nuk do të ketë shëndet. 
4. Ai që nuk i lutet Zotit nuk mund ta realizojë dëshirat e tij. 
5. Ai që nuk do të falet kur vjen koha e namazit, në frymën e fundit nuk mund ta shqiptojë Kelime-i shahadetin.