Untitled Document

KRIJUESI I GJITHESISE (1)


Ai nuk është i detyruar që t'u japë robëve të Tij ndonjë të mirë, gjë të dobishme, apo dikujt sevap e dikujt dënim. I ka hije virtytit te Tij të lartë që nëse do, të gjithë ata që e kundërshtojnë, të gjithë ata që kanë bërë mëkate, t'i fusi në Xhennet. Nga ana tjetër edhe të gjithë ata që i përulen dhe i kryejnë adhurimet dhe urdhërat e Tij, nëse do i fut në Xhehennem, sepse kjo është në mëshirën e Tij dhe sipas drejtësisë së Tij. Por Ai ka dëshiruar dhe ka njoftuar se muslimanët si dhe të gjithë ata që i kryejnë ibadetet ndaj Tij si besnikë dhe besimtarë të devotshëm, do t'i fusi në Xhennet dhe do t'i pajisi me të gjitha të mira, kurse jobesimtarët do t'i torturojë përjetësisht në Xhehennem. Dhe për këtë Ai nuk kthehet nga fjala. Bindja apo mos bindja e krijesave ndaj Tij, nuk i sjell ndonjë dobi. Sikur e tërë gjithësia të jetë mosmirënjohëse dhe kundërshtare e Tij, nuk e dëmton Atë. Po të dojë robi i Tij që të bëjë diçka, në dashtë edhe Ai, menjëherë e krijon atë. Ai është krijuesi i lëvizjeve të robëve të Tij. Ai është krijuesi i çdo gjëje dhe kundër dëshirës së Tij nuk mund të ngrihet askush. Edhe në i dëshiroftë pabesinë dhe mëkatet, ato nuk i aprovon. Askush nuk mund të përzihet dhe s’mund të marë pjesë në punët e Tij. “Pse u bë kështu, ose po të kishte ndodhur kështu....”. Askush nuk ka as fuqi as të drejtë që të thotë ose që të pyesi, të arsyetojë apo të gjykojë vendimet e marra nga Ai. Përveç atyre që bëjnë shirk dhe pranojnë shok Atij, Allahu i Madhëruar po të dojë, e fal njeriun që ka bërë gjynahe qofshin ato edhe të mëdha. Përveç pabesisë ndaj Tij, nëse ky njeri vdes pa iu lutur për falje dhe i papenduar, në dashtë e fal.                     (Vijon)