Untitled Document

NETET E MİRA

Ntët e mira janë ato netë që u jep rëndësi feja İslame. Allahu teala u ka dhënë rëndësi disa netëve sepse i dhimbsen krijesat e Tij, Ai na e ka bërë të ditur se në këto netë na i pranon teubet dhe duatë. Këto netë i ka krijuar si arsye për ti nxitur njrëzit për të bërë sa më shumë ibadet, teube dhe dua. Koha më e përshtatshme për këto është nga dreka e deri në përfundim të asaj nate.
Netët e mira duhen respektuar, në to duhet të falen namazet kaza, të lexohet Kur’ani kerim, të behen teube dhe dua, të jepet sadaka, duhet tu behet qejfi besimtarëve dhe sevapin e këtyre ibadeteve t’ua dërgojme të vdekurve. Në këto netë të mira duhet të bëjmë shumë teube dhe istigfar, të mbështetemi tek Allahu teala, ti lutemi Atij, duhet të mendojmë për gjynahet që kemi bërë, të kujtojmë turpin dhe të metat, të frikësohemi duke kujtuar torturat pas Kijametit, e të dridhemi nga torturat e pafund të Xhehennemit. Duhet të lutemi për falje dhe fshirje të gjynaheve.
Netët e mira janë këto:
1-Nata e Kadrit: është një natë brenda muajit të Ramazanit. İmam Azam Ebu Hanife “Rahmetullahi alejh” ka thënë; “Ka shumë mundësi të jetë nata e 27’të”.
2-Bajrami i Madh: Eshtë nata midis ditës së fundit të Ramazanit dhe ditës së parë të Bahramit.
3-Nata Arafa: Eshtë nata midis ditës Arafa dhe ditës së parë të Kurban Bajramit.
4-Nata e Kurban Bajramit: Janë netës pas ditës së parë, të dytë dhe të tretë të Kurban Bajramit.
5-Nata e mirë e Meulidit: Nata midis ditës së 11’të dhe 12’të të muajit Rebiuleuuel. Nata kur ka lindur Pejgamberi.
6-Nata e mirë Beraat: Nata e 15’të e muajit Shaban.
7-Nata e mirë e Mirazhit: Nata e 27’të e muajit Rexhep.
8-Nata e mirë Regaib: Nata e të Premtes së parë të muajit Rexhep.
9-Nata Muharrem: Nata e parë e muajtit Muharrem, ndryshe quhet nata e parë e vitit të ri Kameri.
10-Nata e Hashures: Nata e 10’të e muajit Muharrem.
Përveç netëve të përmendura më sipër, netë të tjera të mira janë edhe çdo e Premte dhe e Hënë të çdo jave.