Untitled Document

NATA E MIRE REGAIB

Sot është dita e parë e Premte e muajit Rexheb, pra nata e mirë Regaib. Në këtë natë Allahu teala i jep shumë të mira besimtarëve. Duatë e bëra në këtë natë nuk kthehen mbrapsht dhe ibadetet si namazi, agjërimi dhe sadakaja shpërblehen me disa fishin e sevapeve. Allahu teala e fal atë i cili e respekton këtë natë. Çdo natë e muajit Rexheb është me vlerë. Kur mblidhen të dy këto netë të mira në një të vetme bëhet akoma më me vlerë. Kjo natë nuk është nata në të cilën është martuar Babai i Resulullahut “sal-lallahu alejhi ue sel-lem”, të thuash kështu është gabim.
Në hadithe sherife thuhet:
• Rexhebi, është muaji i Allahut teala. Ai i cili e respekton muajin Rexheb, Allahu teala i jep atij të mira në këtë botë dhe në ahiret.
• Ai i cili tregon respekt ndaj të Premtes së parë të muajit Rexheb, Allahu teala nuk i jep atij mundime varri. Vetëm shtatë persona nuk i fal dhe nuk ia pranon duatë: atij që mer ose jep faiz, atij që poshtëron muslimanët, fëmijës që mundon dhe nuk ia dëgjon fjalën nënës dhe babait, gruaja e cila nuk ia dëgjon fjalën burrit musliman i cili plotëson urdhërat e fesë, atyre që e bëjnë profesion këngën dhe muzikën, homoseksualëve, atyre që bëjnë zina dhe atyre të citët nuk i falin pesë kohët e namazit.
(Duatë e këtyre personave nuk pranohen derisa të heqin dorë nga gjynahet e të bëjnë teube. Fjala e nënës, babait ose burrit i cili nuk i zbaton urdhërat e fesë nuk dëgjohet. )
Pejgamberi “sal-lallahu alejhi ue sel-lem” po tregonte për të mirat e muajit Rexheb. Një plak i tha: “O Resulullah! Unë nuk kam fuqi që ta agjëroj të gjithë muajin e Rexhebit.” Pejgamberi i tha:
* Ti agjëro ditën e parë, atë të 15’të dhe atë të fundit! Do të marësh sevape njëlloj sikur ta kesh agjëruar të gjithë muajin. Sepse sevapet shkruhen 10 fish. Por nuk duhet ta lësh pas dore të Premten e parë të muajit Rexheb.