Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1400    Rûmî: 08 Janar 1437    Nëntor: 75
18 XHEMAZIJEL AHIR 1443

21
JANAR
2022
E Xhuma

Dita 21. e vitit, Ditët e Mbetura : 344
Muaji 1., 31 Ditë, Java 03.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 2 minuta mbrapa.

Kush kërkon nga e mira, nuk gjen keq. Kush konsultohet përpara se të marrë një vendim, nuk pendohet. Kush kursen, nuk bëhet nevojtar. Hadithi sherif