Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1395    Rûmî: 10 Gusht 1433    Hızır: 110
1 DHIL HIXHE 1438

23
GUSHT
2017
E Mërkurë

Dita 235. e vitit, Ditët e Mbetura : 130
Muaji 8., 31 Ditë, Java 34.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Agjërimi i mbajtur në 10 ditët e para të muajit Dhil-hixhe ka sevapin e një viti agjërim nafile. Namazi i falur në këto netë, është si namazi i falur në natën e Kadrit. Hadithi sherif