Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 16 Janar 1435    Nëntor: 83
4 XHEMAZIJEL AHIR 1441

29
JANAR
2020
E Mërkurë

Dita 29. e vitit, Ditët e Mbetura : 337
Muaji 1., 31 Ditë, Java 05.
Zgjatja e Dites 1 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Al­la­hu nuk shi­kon fytyrat, bu­ku­ri­në e as mal­lin tu­aj. Shi­kon zem­rat dhe pu­nët tu­aja. Hadithi sherif