Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 06 Shkurt 1435    Nëntor: 104
25 XHEMAZIJEL AHIR 1441

19
SHKURT
2020
E Mërkurë

Dita 50. e vitit, Ditët e Mbetura : 316
Muaji 2., 29 Ditë, Java 08.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Sa­da­ka­ja më e mi­rë ësh­të të paj­tosh dy nje­rëz. Hadithi sherif