Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 22 Mars 1436    Nëntor: 149
11 SHABAN 1441

4
PRILL
2020
E Shtunë

Kalendari i Imsakut në 44 gjuhë
Dita 95. e vitit, Ditët e Mbetura : 271
Muaji 4., 30 Ditë, Java 14.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Dash­je pa dash­je të gjit­ha or­ga­net e atij që ush­qe­het me ha­ram vep­roj­në gjyna­he. Ndër­sa ai që ush­qe­het me hal­lall bën iba­de­te. Ab­dul­lah Tu­te­ri (Rrahmetullahi alejh)