Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 26 Korrik 1436    Hızır: 95
18 DHIL HIXHE 1441

8
GUSHT
2020
E Shtunë

Dita 221. e vitit, Ditët e Mbetura : 145
Muaji 8., 31 Ditë, Java 32.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Ai që bë­het shkas për kryer­jen e një të mi­re, merr se­vap njël­loj si­kur ta ke­të bë­rë ve­të atë të mi­rë. Hadithi sherif