Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۷ رومی: ۰۶ مارت ۱۴۳۵ قاسم: ۱۳۲
۱۲ رجب ۱۴۴۰

۱۹ مارچ (مارس) سال ۲۰۱۹ میلادی
۲۸
حوت
اسفند
۱۳۹۷
سه شنبه

اگر شما مرگ را كه ویران كننده لذتهاست یاد كنید شما را خنده نیامد مرگ را بسیار یاد كنید كه گور شما را خانه است و آن روضه خواهد بود از روضهای بهشت یا كنده از كندهای دوزخ.

(حدیث شریف)

مداخله ناتو به لیبی با موافقت ملل متحد ۲۰۱۱ میلادی