Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۶ رومی: ۱۲ مایس ۱۴۳۴ خضر: ۲۰
۱۰ رمضان ۱۴۳۹

۲۵ می (مه) سال ۲۰۱۸ میلادی
۴
جوزا
خرداد
۱۳۹۷
جمعه

بوی دهن روزه دار، نزدیک خدای تعالی، از بوی مشک خوشترست.

(حدیث شریف)

وفات احمد جودت پاشا ۱۸۹۴ میلادی

 بازشدن خط لوله باكو، تیفلیس، جیهان ۲۰۰۵ میلادی