Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1398    Rûmî: 11 Mars 1436    Nëntor: 138
29 REXHEP 1441

24
MARS
2020
E Martë

Dita 84. e vitit, Ditët e Mbetura : 282
Muaji 3., 31 Ditë, Java 13.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Për atë që mer borxh me qël­lim që ta pa­gu­ajë atë, eng­jëjt bëj­në dua që të mund ta pa­gu­aj. Hadithi sherif