Untitled Document

هجری شمسی: ۱۴۰۱ رومی: ۱۶ ایلول ۱۴۳۸ خضر: ۱۴۷
۳ ربیع الاول ۱۴۴۴

۲۹ سپتمبر (سپتامبر) سال ۲۰۲۲ میلادی
۷
میزان
مهر
۱۴۰۱
پنج شنبه

افضلترین عبادات، اجتناب ورزیدن از چیزهای مشكوک میباشد.

(حدیث شریف)

فتح قلعه اینه بختی ۱۴۹۹ میلادی - جنگ طرابلس غرب ۱۹۱۱ میلادی

زمان كشیدن آب (قطع كردن آب) از درختان