Untitled Document

PER TE QENE NE I'TIKADIN E EHLI SUNNETIT U DUHET KUSHTUAR KUJDES KETYRE ÇESHTJEVE

 
1. Zoti i ka cilësitë e Tij. 
2. Imani nuk shtohet dhe nuk pakësohet. 
3. Me veprimin e gjynahut të madh, besimi nuk humbet. 
4. Të besuarit mbi të panjohurën është bazë. 
5. Në çështjen e besimit nuk bëhet krahasim. 
6. Allahu teala në Xhennet do të shihet. 
7. Tevekkuli (mbështetja te Zoti) është kusht i besimit. 
8. Veprat (ibadetet) nuk janë pjesë nga besimi. 
9. T'i besosh kaderit (paracaktimit të Zotit) është kusht i besimit. 
10. T'i përshtatesh një medhhebi në të vepruar është kusht. 
11. T'i duash e të respektosh të gjitha gratë e Pejgamberit tonë, Ehli bejtin dhe as-habi kiramët. 
12. Epërsitë e katër kalifëve, janë sipas rradhës së hilafetit të tyre. 
13. Lejohet që sevapet e ibadeteve nafile, si namaz, agjërim, sadaka t'ia dedikosh dikujt tjetër. 
14. Miraxhi është bërë me shpirt dhe me trup. 
15. Kerameti (çudia-mrekullia) i evliasë është i vërtetë - reale. 
16. Shefaati (ndërmjetësimi) është hak (i vërtetë). 
17. Mes-hi mbi meste lejohet. 
18. Ka marrje në pyetje në varr. 
19. Dënimi në varr do të jetë shpirtëror dhe trupor. 
20. Edhe njerëzit, edhe punët e tyre i krijon Allahu. Te njeriu ka vullnet-dëshirë të pjesëshme. 
21. Rrësku është edhe nga hallalli, edhe nga harami. 
22. Për hatër të evliave bëhet lutje për to.