Untitled Document

THEMELI I FESE

 
Cdo musliman duhet që t’i këshillojë njerëzit që njeh dhe që ka influencë mbi ta. Në hadithe sherif thuhet:
"Themeli i fesë është këshilla"
"Ai që bëhet shkak për një vepër të mirë, fiton sevap sa mundi që ka harxhuar për ta bërë atë"
Ka llojë të ndryshme këshillash. T’i tregosh njerëzve se ekziston një Allah, se Ai është i vetëm, se duhet t’i bëjmë ibadet Atij me zemër të pastër, se duhet të mundohemi me aq sa na jepet mundësia të fitojmë kënaqësinë e Tij, se nuk duhet ta kundërshtojmë kurrë Atë, se duhet t’i duam ata që do Ai dhe mos t’i bëjmë miq ata që Ai nuk i do dhe t’u tregojmë se duhet ta falenderojmë Atë për të mirat që na ka dhënë, kjo do të thotë të këshillosh për Allahun.
T’u tregosh njerëzve se duhet t’i besojmë ato gjëra që shkruhen në Kur'an, se duhet të veprojmë sipas tyre, se nuk duhet të mundohemi t’i japim kuptim atyre që shkruhen aty duke u bazuar vetëm tek llogjika jonë dhe se nuk duhet ta prekim kurrë atë pa abdest, do të thotë të këshillosh për Kur'anin.
Tu tregosh njerëzve se është e rëndësishme t’i besosh të gjitha atyre gjërave që na ka treguar Muhammedi “sal-lall-llahu alejhi ue sel-lemÅh, se duhet të kemi respekt për të, se duhet të bëjmë sunnetet e tij, se duhet të mundohemi të sillemi si Ai, t’u tregojmë atyre se duhet t’i duam të afërmit dhe es-habët e tij, do të thotë të këshillosh për Muhammedin “sal-lall-llahu alejhi ue sel-lemÅh
T’u tregosh njerzëve se duhet të bëjnë gjërat që janë të nevojshme në Ahiret dhe se nuk duhen bërë gjërat që janë të dëmshme për Ahiretin, se nuk duhet t’i bëjnë keq njeriu, se nuk duhet t'ia thyejnë zemrën askujt, se duhet t’i shtyjnë të tjerët të bëjnë gjërat që janë të urdhëruara dhe të largohen nga haramet, t’u mësojnë njerëzve se duhen të tregohen të dhëmbshur ndaj fëmijëve, se duhet t’u sillen me respekt ndaj të mëdhenjve, se nuk duhet t’i bëjnë të tjerëve ato gjëra që nuk dëshirojnë që të tjerët t'ia bëjnë atyre, kjo do të thotë të këshillosh të gjithë njerëzit.