Untitled Document

TE FILLOSH ME BISMIL-LAH

 
 
Të gjitha punët e mira duhet të fillohen duke thënë Bismil-lah. Gjëja e parë që është shkruajtur në Leuh-i mahfuz është Bismil-lahi. Gjëja e parë që i ka zbritur Ademi alejhis-selam është Bismil-lahi. Besimtarët e kalojnë urën e Siratit me ndihmën e Bismil-lahit. Firma e ftesës për në Xhennet është Bismil-lahi.
Kuptimi i Bismil-lahit është: " Arrij ta bëj këtë punë me ndihmën e Allahut teala i Cili ka krijuar çdo krijesë, vetëm Ai e lejon të jetojë çdo krijesë dhe e mbron atë prej shkatërrimit. Botërat me mëshirën e Tij e fituan rriskun. Gjynahqarët me mëshirën e Tij shpëtuan nga Xhehennemi."
Në hadithe sherif thuhet:
"Cdo punë e filluar pa Bismil-lah, mbetet e magët"
"Kur futeni në shtëpi edhe shejtani mundohet të futet sëbashku me ju. Por kur thoni Bismil-lah, shejtani thotë "unë nuk kam mundësi të futem në këtë shtëpi" dhe kthehet."
"Allahu teala e fal atë që i fillon punët me Bismil-lah"
"Kur mësuesi e mëson fëmijën të thotë Bismil-lah dhe fëmija thotë Bismil-lah, Allahu teala shkruan garanci për mos futjen në Xhehenem të nënës, babait dhe mësuesit të fëmijës"
Abdullah ibni Abbas tregon se ka dëgjuar Resulullahun të thotë:
Respekti ndaj Kur'ani kerimit është të fillosh ta lexosh me "Eudhu bil-lahi..", çelësi i tij është "Bismil-lahi"