Untitled Document

DUATE PAS NAMAZIT

 

∂ Pas duasë së namazit këndohet 11 herë sureja Ihlas dhe nga një herë suret Felek dhe Nas.  Pas këtyre sureve thuhet 67 herë "Estagfirrullah". Më pas këndohen nga 10 herë "Subhanallahi ue bi-hamdihi, subhanallail adhim." e në fund këndohet ajeti "Subhane Rrabbike..."
∂ Pas faljes së namazit të Tehexhudit, duhet thënë 100 herë "Estagfirrullahel adhim el-ledhi la ilale il-la huu el hajjel kajjume ue etubu ilejh." Kjo duhet të këndohet 100 herë edhë pas çdo namazi të ikindisë.
∂ Cdo ditë dhe çdo natë duhet thënë nga 100 herë  "Subhanallahi ue bi-hamdihi, subhanallail adhim." Eshtë shumë sevap.
∂ 40 ditë në kohën ndërmjet namazeve synnet dhe farz të sabahut këndohet 41 herë sureja Fatiha (Mimi, shkronja e fundit e Bismil-lahit dhe lami, shkronja e parë e Fatihasë këndohen bashkë, të pa shkëputura "pra Rrahim-ilhamdu"). Duaja që bëhet pas kësaj pranohet.
Në hadithe sherif thuhet:
∂ "N.q.s një njeri ditën e premte, mer gusul dhe shkon të falë namazin e Xhumasë, i falen gjynahet e një jave dhe fiton nje sevap për çdo hap."
∂ "N.q.s një njeri pas namazit këndon tre herë ajetin (Subhaneke Rrabike...) fiton sevap aq sa i mjafton."
∂ "N.q.s një njeri pas namazit të Xhumasë këndon nga 7 herë suret Ihlas, Felek dhe Nas, allahu teala e mbron atë për një javë nga të këqijat."
∂ "Kush këndon tre herë (Estagfirrullahel adhim elledhi la ilahe il-la huuel hajjelkajjumeue etubu ilejh) përpara namazit të sabahut të ditës së Premte i falen të gjitha gjynahet e tij dhe të nënës e të babait të tij."