Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 09 Prill 1440    Nëntor: 167
13 SHEVVAL 1445

22
PRILL
2024
E Hënë

Dita 113. e vitit, Ditët e Mbetura : 253
Muaji 4., 30 Ditë, Java 17.
Zgjatja e Dites 3 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Allahu është i bukur, dhe i don poseduesit e bukurisë. Hadithi sherif