Untitled Document

SHPJE­GI­ME TE DI­SA TER­MA­VE IS­LA­ME

Keramet: shfaqja e gjërave të jashtëzakonshme nga njerëzit e zgjedhur (evliatë) e Allahut(mrekulli të evlijave)
Kible: të kthyerit e muslimanit nga Qabeja (në Mekë) me rastin e faljes së namazit. Të kthyerit nga kibla bëhet edhe me rastin e therjes së kurbanit, por edhe të tjera. Edhe të vdekurit, kur të varroset, i kthehet e djathta nga kibla. Kibla tek ne është në drejtim jug-lindje.
Kijam: qëndrimi në këmbë gjatë faljes së çdo rekati të namazit, ku duhen kënduar pjesë nga Kur’ani.
Kiamet: Dita e shkatërrimit të kësaj bote-fundi i kësaj bote.
Kible: Vendi i Qabes (duke falur namaz i drejtohemi kible-s).
Kijas: krahasim ndërmjet muçtehidve mbi një çeshtje të paskjaruarë.
Kiraet: leximi dhe këndimi i Kur’anit në namaz e në raste  të tjera.
Kufër: mosbesim, largim nga feja islame.
Kusur: faj, e metë.
Kudret: vendimi mbi një punë, të bahet ose jo.
Kudret: plotëfuqishmëri (vetija e Zotit).
Kurejsh: Fisi i Muhammedit alejhisselâm.
Kâfir: njeri kafir, i pabesë, i pafe, i paiman.
Kefaret: anullimi i gjynahëve.
Kelam: të folurit (vetije e Zotit Madhështor).
Kelam: fjala e Zotit Madhështor, Kur'âni qerimi.
Kerim: i nderuar, me nder.
Kyfr: mosbesim në islam, pabesi, kafirllëk.
Mabut: hyjni.
Mahluk: krijesë.
Mahsher: vendi i kijametit, ku njerzit të ringjallur, të dalur nga varri do të mblidhen..