Untitled Document

XHAMIA, KISHA DHE HAVRA (1)


Vendet ku mblidhen njerëzit për të bërë ibadet quhen faltore. Faltoret e izraelitëve quhen (Sinagog) dhe (Havra). Faltoret e të krishterëve quhen (Kisha), (Bi’a) dhe (Savme). Faltoret e muslimanëve quhen (Xhami) dhe (Mesxhid). Faltoret shërbejnë për të bërë ibadete dhe për të mësuar urdhërat dhë ndalesat e fesë. Tani ata që predikojnë nëpër faltore ndahen në dy grupe.
I- Flasin me fjalë të bukura, tregojnë histori të dhimbshme, tregojnë epope heronjsh, flasin me fjalë të bukura dhe prekëse, përdorin edhe muziken për t’i  tërhequr vëmendjen njerëzve. Me anë të këtyre gjërave mundohen të prekin emocionet dhe ndjenjat e dëgjuesve e t’i bëjnë ato për vete.
II- U mësojnë njerëzve themelet e fesë, urdhërat dhe ndalesat e saj.
Në ditët e sotme, predikuesit e kishave dhe havrave bëjnë pjesë në grupin e parë, nuk mundohen të arrijnë në zemrat dhe shpirtërat e dëgjuesve, por mundohen t’i bëjnë ata për vete vetëm duke prekur emocionet dhe ndjenjat e tyre. Dhe si detyra të fesë, u mësojnë atyre gjëra të nxjerra nga dijetarë të fesë së tyre të cilat në çco vend dhe në çdo kohë thonë gjëra të ndryshme nga njëra tjetra.                    (Vijon)