Untitled Document

TRE KUPTİMET E SYNNETİT (1)

 
Fjala Synnet ka disa kuptime, në varësi të vendit ku përdoret.
1-Synnet; do të thotë rrugë. Kjo rrugë mund të jetë e mirë ose e keqe.
Në hadithe sherihe thuhet:
“Ai i cili nxjerr një synnet të mirë në İslam, merr sevape sa të gjithë të tjerët që e bëjnë këtë synnet. Dhe nuk pakësohet asgjë nga sevapi i tyre. Ai i cili nxjerr një synnet të keq, merr gjynahe njëlloj sa marrin të gjithë ata që veprojnë sipas këtij synneti. Dhe nuk pakësohet asgjë nga gjynahet e tyre.”
Fjala “synnet” në fjalët “synnetullah” dhe “synnet-i resulil-lah” ka kuptimin rrugë.
Synnet, ka edhe kuptimin İslamizëm.
Në hadithe sherife thuhet:
“Po u larguat nga synneti i pejgamberit bëheni kafira.”
“Shefaati im i është bërë haram atyre që largohen nga synneti im.”
“Në kohën kur midis ymetit tim do të përhapen rrëmujat e trazirat ai që kapet pas synetit tim merr sevapin e 100 shehidëve.”
Fjala synnet që përdoret në këto hadithe ka kuptimin İslamizëm dhe besim ehl-i synnet. Kuptimi: i hadithit të parë është; “Ai që largohet nga İslami bëhet kafir.”, kuptimi i hadithit të dytë; “Ata të cilët largohen nga rruga e ehl-i synnetit nuk e meritojnë shefaatin.” Sepse në hadithe sherif thuhet: “Shefaati im është për ata njërëz të ymetit tim të cilët kanë bërë shumë gjynahe.” Kuptimi i hadithit të tretë; “Kush kapet fort pas njohurive fetare të Eshabi kiramëve, tabi-inëve dhe tabii tabi-inëve fiton sevapin e 100 shehidëve.”
2-Kur thuhet: “libri dhe synneti”, libri është Kur’ani kerim ndërsa syneti janë hadithet sherife.
3-Kur thuhet: “farzi dhe synneti”, farzi janë urdhërat e Allahut teala, ndërsa synnet janë urdhërat e Pejgamberit. Ky synnet ndahet në tre pjesë:                (Vijon)