Untitled Document

NAMAZI I XHENAZES (2)


Në kohën kur mbartet xhenazeja, tabuti(akrivoli) mbahet në të katër anët. Çdo kush e mban nga dhjetë hapa, së pari e vë në supin e djathtë anën nga koka e xhenazes, pastaj anën e këmbëve në supin e djathtë, pastaj anën e kokës në supin e majtë, pastaj anën e këmbëve në supin e majtë. Kur të arrihet te varri, pa u lëshuar xhenazja në tokë, nuk bën të ulemi. Duke u varrosur, ata që nuk kanë punë, mund të rrinë ulur.

SI FALET NAMAZI I XHENAZES
Të katër tekbiret e namazit të xhenazes janë si një rekat. Prej këtyre katër tekbireve vetëm në të parin ngrihen duart tek veshët. Në tre tekbirët e tjerë  nuk ngrihen duart më. 
1. Pasi të merret tekbiri i parë, lidhen duart dhe këndohet "Subhaneke" dhe para fjalëve "Ve la ilahe gajruke" shtohet fjala "Ve xhel-lethenauke". Fatihaja nuk këndohet. 
2. Pas tekbirit të dytë, pa i ngritur duart te veshët, këndohen Salavatet. 
3. Pas tekbirit të tretë lexohet duaja e xhenazes. (Në vend të duasë së xhenazes mund të lexohet edhe "Rabbena atina... ", ose vetëm të thuash "Allahumagfirleh" ose me nijet duaje ta lexosh Fatihanë. 
4. Pas tekbirit të katërt menjëherë jepet selam në të djathtë e në të majtë.
Imami vetëm katër tekbiret dhe selamin i shqipton me zë të lartë, të tjerat i lexon në vete.
Pasi të falet namazi i xhenazes, nuk lejohet të bësh dua pranë akrivolit. Eshtë mekruh.
Varri duhet të jetë i thellë sa gjysma e shtatit dhe ana e djathtë e kufomës në varr është e kthyer nga kibla.