Untitled Document

Për kohët e na­ma­zit

Për kohët e na­ma­zit në mbi 45.555 qytete dhe qyteza në mbarë botën dhe në Shqipëri mund të mësoni në:
E-mail: tur­ki­ye­tak­vi­mi@ih­las.net.tr
http://www.na­maz­vak­ti.com
Ad­re­sa e ka­len­da­rit në in­ter­net:
http://www.turk­tak­vim.com

NJE LUT­JE PER LE­XU­ESIT TONE
Në fle­tët e kalendarit gjen­den ajete kuranore, përkthime të ha­dit­he­ve, emra të rëndësishëm dhe fotg­ra­fi, pran­daj Ju lu­të­mi që këto fle­të mos të hidhen në tokë. 

ADRESAT TONA NE  INTERNET
Për kalendarin: http://www.turktakvim.com
E-mail: bilgi@turktakvim.com
Për kohët e faljes: http://www.namazvakti.com
E-mail: bilgi@namazvakti.com
E-mail: bilgi@na­maz­vak­ti.com
http://www.hakikatkitabevi.net
E-mail: bilgi@hakikatkitabevi.com
http://www.dinimizislam.com
 bilgi@takvimsiparisi.com