Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 21 Nëntor 1436    Nëntor: 27
19 REBIUL AHIR 1442

4
DHJETOR
2020
E Xhuma

Dita 339. e vitit, Ditët e Mbetura : 27
Muaji 12., 31 Ditë, Java 49.
-

Al­la­hut te­ala tho­të: N.q.s nje­rë­zit bëj­në du­rim kur Unë i vë në pro­vë du­ke ia mar­rë të dy sytë, në këm­bim të syve Unë u jap aty­re xhen­ne­tin. Ha­dit­hi Kut­si