Untitled Document

MUAJI I RAMAZANIT MUAJ I


PENDIMIT, MESHIRES E FALJES (3)
Të gjithë besimtarët po ndiejnë freskinë që po shkakton në shpirtrat tanë hija e muajit të Ramazanit. Ne i gëzohemi ardhjes së këtij muaji të veçantë e me vlera të mëdha. Drita e Islamit në këtë muaj ka lindur, libri ynë i shenjtë Kurani gjatë këtij muaji ka filluar të zbresë, Nata e Kadrit që është më e çmuar se njëmijë muaj, është një prej netëve të këtij muaji. Pikërisht në këtë muaj, gjatë të cilit shpirtrat e njerëzve besimtarë arrijnë kulmin e kënaqësisë, si dhe gjatë të cilit zemrat janë në gjendje të pranojnë çdo urdhëresë të Krijuesit të tyre, çdo mysliman e myslimane i është bërë obligim agjërimi. Në kapitullin “Bekare”, 185, Allahu urdhëron: “...e kush përjeton prej jush këtë muaj, le të agjërojë...”
Agjërimi në muajin e Ramazanit, që është një format më komplekse të lutjes, faljes dhe adhurimit, na e ndryshon në një masë shumë të madhe jetën, duke na futur në një botë pothuajse krejt tjetër, në sajë të së cilës dalin në pah vlerat tona më të mira morale e shpirtërore dhe ne kuptojmë se sa vlejmë në të vërtetë. 
Ramazani është një muaj në të cilin Krijuesi i gjithësisë e ka lavdëruar në librin e Tij, Kuranin. Në këtë muaj, në çdo moment të ditëve dhe të netëve të Tij, mbi njerëzit zbret, si asnjëherë tjetër gjatë gjithë vitit, mëshira e Zotit. 
Allahu i Madhëruar e nderoi këtë muaj dhe e veçoi me dy gjëra: detyrën e agjërimit dhe zbritjen e Kuranit. Në kapitullin “Bekare”, ajeti 85, lidhur me këtë, Allahu i Lartësuar thotë: “Muaji i Ramazanit është ai muaj në të cilin ka zbritur Kurani, që është udhërrëfyes për njerëzit, sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues i së mirës nga e keqja – Pra, kushdo nga ju, që e arrin këtë muaj, le të agjërojë.”                 (Vijon)