Untitled Document

MUAJI I RAMAZANIT MUAJ I


PENDIMIT, MESHIRES E FALJES (4)
Urtësia e Allahut të Plotpushtetshëm bëri të ketë shoqërim dhe lidhje ndërmjet agjërimi dhe Kuranit. Agjërimi është përgatitja e shpirtit për të lexuar Kuranin dhe të arritur kuptimet e tij. Në agjërim shpirti gjen qetësi dhe ngrihet në horizontet më të larta dhe përgatitet për të pranuar bujarinë e fjalëve të Allahut të Madhëruar. 
Agjërimi mbush shpirtrat gjithë shenjtëri e krijimtari, zemrave u jep gjallëri e shkëlqim, ndërsa mendjes i jep ndriçueshmëri të lartë që e ngre atë prej nivelit të ulët të shtazës, në nivelin e shenjtërisë së engjëjve e atëherë robi është i aftë përjetojë të vërtetën dhe të lusë Allahun përmes leximit të fjalëve të Tij dhe studimit të Kuranit. 
Agjërimi në muajin e Ramazanit është disiplina më e drejtë e të gjitha disiplinave shpirtërore të detyrueshme për çdo besimtar. Qëllimi shpirtëror i agjërimit është aftësimi i besimtarit për të arritur afërsinë me Zotin (xh.sh.), e për të fituar kënaqësinë e Tij. 
Muaji i Ramazanit është muaj i bekuar, muaj i Mëshirës, muaj i vetëpastrimit, muaj i vetanalizës, i rishikimit të vlerave morale dhe shpirtërore, dhe i ekzaminimit kritik të portretit shpirtëror. 
Agjërimi është mësim për urtësi e për të kalitur vullnetin. Ai që kryen agjërim di të disiplinojë edhe dëshirat e tij. Ky është njeriu me personalitet, karakter e vullnet të çeliktë. 
Agjërimi e pajis njeriun me shpirt të kristaltë, me mendje të pastër e trup të lehtë në lëvizje e veprim. Këtij fakti i përgjigjen udhëzimet mjekësore, ligjet biologjike e përvoja intelektuale.                (Vijon)