Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1402    Rûmî: 08 Prill 1440    Nëntor: 166
12 SHEVVAL 1445

21
PRILL
2024
E Djelë

Dita 112. e vitit, Ditët e Mbetura : 254
Muaji 4., 30 Ditë, Java 16.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

Allahu ka dhënë fjalën se do ta fusë në Xhennet atë njeri i cili fal çdo ditë pesë kohët e namazit duke i dhënë rëndësi dhe dukë iu përshtatur të gjitha kushteve. Hadithi sherif